Adatvédelem

 

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 2016

 

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 32.

Cégjegyzékszám: 01-09-192608

 

Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Süveges Antal Pál

 

A szabályzat felülvizsgálata a jogszabályi változások függvényében, de legalább

évente történik.

Hatályba lépett: 2016.10.03.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó hatályos

jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

 

 

PREAMBULUM

 

 

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata megfelel az alábbi, és az ezen kívül vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);

2000.     évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

2001.     évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

I.             FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1.            érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.            személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat — különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.            különleges adat:

a)            a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)           az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.            bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5.            közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6.            közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7.            hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8.            tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9.            adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10.          adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11.          adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12.          nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13.          adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14.          adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15.          adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16.          adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17.          adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18.          adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

19.          adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20.          adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21.          adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22.          harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23.          EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24.          harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

25.          kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26.          adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

II.            ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 

2.1.        Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.2.        Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.3.        A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.4.        Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.5.        A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet

 

III.          AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

3.1.        Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)            ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b)           azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

3.2.        Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a)            az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b)           az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.3.        Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

3.4.        A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, kivéve az önkéntes nyilatkozat hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetéről dokumentumot.

 

 

3.5.        Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a)            a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b)           az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.6.        Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3.7.        Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

3.8.        Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő a 4.5. pont alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

3.9.        Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)            az adatgyűjtés ténye,

b)           az adatgyűjtés célja,

c)            az adatkezelés időtartama,

d)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

e)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

f)            ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve az Infotv. 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

 

IV.          AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

 

4.1.        Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

4.2.        Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4.3.        Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4.        A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4.5.        A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a)            a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)           az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)            annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)           annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)           a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)            azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.6.        Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

4.7.        Adatkezelő az adatkezeléseket a székhelyén, telephelyén, fióktelepein és az általa üzemeltetett közösségi terekben végzi.

 

V.           A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

ÉS IDŐTARTAMA

 

5.1.        Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve törvényi rendelkezésen alapulnak.

5.2.        Adatkezelő kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetekben továbbít személyes adatokat.

5.3. Az adatkezelés céljai:

5.3.1.     Az 5.3.1.1. pontban felsorolt hazai  és az uniós támogatással megvalósított projektek támogatási szerződéseiben meghatározott céljának a szakmai elvárásoknak megfelelő megvalósulás igazolása, a támogatás elszámolásának alátámasztása a támogatáskezelő irányába.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013. Eszerint az Adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

5.3.1.1. Uniós projektek:

 • Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve című EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú projekt; támogatási szerződés iktatási száma: K/156/2016
 • Tehetségek Magyarországa című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt, támogatási szerződés iktatási száma: UNK/2016-06-15/002

 Hazai projektek:

 • Hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása című - NTP-HTSZ-M-16-A-0002 azonosító számú projekt;
 • Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása című - NTP-ITR-M-16-0001 azonosító számú projekt;
 • A kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismerésének támogatása című - NTP-KTSZT-M-16-0001 azonosító számú projekt;
 • A külföldön élő, a külföldi programokban résztvevő magyar tehetségek hazai tehetségsegítő programokba való bekapcsolásának, gyakornoki tevékenységének támogatása című - NTP-MHGY-M-16-0001 azonosító számú projekt;
 • Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása című - NTP-MTM-M-16-0001 azonosító számú projekt;
 • Hazai tehetséggondozási rendszert külföldön való népszerűsítése, külföldi jó gyakorlatok hazai megismertetése című - NTP-NHTR-M-16-0001 azonosító számú projekt;
 • Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl című - NTP-TSZPK-M-16-0002 azonosító számú projekt;
 • A tehetséggondozáshoz kapcsolódó szakmai párbeszéd támogatása című - NTP-TKSZP-M-16-0001 azonosító számú projekt.

5.3.2.     A honlapon nyújtott szolgáltatások egy regisztrációval történő igénybe vétele lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013 Eszerint az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

5.3.3. A honlap által gyűjtött adatok tekintetében az érintettek külön hozzájárulása esetén az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvétel kezdeményezése vagy reklám küldése.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013 Eszerint az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

5.3.4. A honlap statisztika által a felhasználói szokások elemzése az online szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013 Eszerint az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

5.3.5.  OSAP statisztikai adatszolgáltatás céljából.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013 Eszerint az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

5.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5.5. A kezelt adatok köre:

5.5.1. A kezelt adatok köre az 5.3.1. pontban meghatározott esetben:

családi név és utónév, születési családi név és utónév, nem, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, telefonszám, e-mail cím, oktatási azonosító, adóazonosító jel, TAJ, bankszámlaszám, iskola vagy munkáltató megnevezése, iskola vagy munkáltató címe,

továbbá önkéntes nyilatkozatként: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, szülők legmagasabb iskolai végzettsége és álláskereső státusza, lakcíme szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben található vagy elégtelen a lakókörnyezete, lakáskörülménye, kiskorú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű státusza, marginalizálódott közösség tagja, legmagasabb iskolai végzettsége.

5.5.2. A kezelt adatok köre az 5.3.2. pontban meghatározott esetben:

a látogatás dátuma és időpontja, IP cím, az elért tartalom címe, név; felhasználó név; e-mail cím; jelszó, kor

5.5.3. A kezelt adatok köre az 5.3.3. pontban meghatározott esetben:

levelezési cím; telefonszám; legmagasabb iskolai végzettség; családi állapot; okostelefon operációs rendszere

5.5.4. A kezelt adatok köre az 5.3.4. pontban meghatározott esetben:

a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme, amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás, e-mail cím, jelszó, irányítószám, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, lakóhely megyéje, családi állapot, háztartás mérete, háztartás jövedelme, lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja és IP címe, kilépések időpontja

5.5.5. A kezelt adatok köre az 5.3.5. pontban meghatározott esetben:

Születési év, legmagasabb iskolai végzettség, nem, lakcím irányító száma, munkajogi státusz, megszerzett szakképesítéseinek száma, részvételi díjának költségviselői, a beiratkozás időpontja, a képzés befejezése, sikeres vizsgázás,

5.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig.

5.7. Amennyiben az Adatkezelő a támogatási szerződések mellékletét képező Adatfeldolgozási Szerződés alapján végez adatfeldolgozási tevékenységet,  ezen tevékenységekre jelen szabályzat nem, hanem az Adatfeldolgozási Szerződésekben meghatározott feltételek, valamint a jogszabályi előírások az irányadók.

A személyes adatok módosítását és törlését a szerkesztoseg@unp.hu email címen ingyenesen lehet kezdeményezni.

 

VI.          AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 32.

Cégjegyzékszám: 01-09-192608

Cégbejegyzés: Veszprémi Törvényszék, mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66806/2013

Telefon: 061/411-3078 E-mail: szerkesztoseg@unp.hu

 

VII.         JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

7.1.        Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a)            tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)           személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)            személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

7.2.        Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

7.3.        Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, évente egy alkalommal kérhető.

7.4.        Az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

7.5.        Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

7.6.        A személyes adatot törölni kell, ha

a)            kezelése jogellenes;

b)           az érintett kéri;

c)            az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)           az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)           azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

7.7.        Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.8.        Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7.9.        Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.10.      Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulása esetén elektronikusan közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.11.      Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)            ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)           ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény¬kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)            törvényben meghatározott egyéb esetben.

7.12.      Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.13.      Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.14.      Ha az érintett az Adatkezelő 7.12. pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 7.12. pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

7.15.      Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a 7.12. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

7.16.      Ha az Adatkezelő a 7.12. pont szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

7.17.      Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.18.      Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

VIII.       A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

 

8.1.        A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

8.2.        Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

8.3.        Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

8.4.        A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

8.5.        Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 8.4. pontban meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

8.6.        Az adatigénylésnek az Adatkezelő nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. Az adatigénylésnek az Adatkezelő nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

8.7.        Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

8.8.        Ha az adatigénylés teljesítése az Adatkezelő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése Adatkezelő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

8.9.        A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

8.10.      Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

8.11.      Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

8.12.      Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infótörvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

8.13.      A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

8.14.      Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az Adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűkén kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

8.15.      Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által a 8.5. pont szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg – az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

8.16.      A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az Adatkezelőnek kell bizonyítania.

8.17.      A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

 

 

 

Jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi az Új Nemzedék Központ által üzemeltetett honlapok felhasználási feltételei, a szabályzattal összhangban.

 

 

 

 

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat 1. számú melléklete

 

Az Új Nemzedék Központ által üzemeltetett  honlap felhasználási feltételei

 

A szolgáltatást az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-192608, adószám: 18922060-2-42, képviseli: dr. Süveges Antal Pál ügyvezető), a továbbiakban „Szolgáltató” nyújtja. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.

 

I. Előzetes megállapítások:

1.1. Azért kérünk tőled adatokat, hogy az oldalunk különböző személyre szabott szolgáltatásait használni tudd, például hozzászólhass a cikkekhez, vagy feliratkozhass a hírlevelekre. Más célra (például kutatásokhoz, vagy reklámhoz) csak akkor használjuk fel az adataidat, ha arra a feliratkozáskor külön engedélyt adsz nekünk.

Csak azokat az adataidat kezeljük, amiket te szabad akaratodból megadsz nekünk, csak annyi ideig, ameddig feltétlenül szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatban minden törvényi előírást betartunk, és ügyelünk rá, hogy illetéktelenek még véletlenül se férjenek hozzá az adataidhoz.

Ha az itt olvasható felhasználási feltételeken, vagy az adatvédelmi szabályzaton változtatnánk, akkor arról 30 nappal a változás előtt e-mailben értesíteni fogunk téged.

 

II. Általános feltételek

 2.1 A rendszerbe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább az e-mail címét, valamint egy választott felhasználónevet megadni. A felhasználó e-mail címét a Szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a felhasználó neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

 

2.2 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

 

2.3 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
 a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;

b. kárt okozni;

c. bármely módon jogellenes  küldeményeket küldeni;

d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

h. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

 2.4 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

 2.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

 a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c. egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

  

III. Felelősség kizárása

 3.1 Az ujnemzedek.hu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (bejegyzéseket, képeket, kommenteket) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2 A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni.

 3.3 A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon. 

 3.4 A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

 

3.5 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

 3.6 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

3.7 A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában.

 3.7.1 A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
 a honlap a “Világháló” (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,

 • bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által “megszerezhető”, olvasható
 • a honlap és annak tartalma a “mindenkor megtekintett állapotban” áll a felhasználó rendelkezésére.

3.7.2  A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, “worm”-, “trojan horse”-, “time bomb”-, “cancelbot”-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

 3.7.4  A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért nem felel.

 3.7.5  A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

4.1. A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat  tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, úgy mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénynek - (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény).

4.2. A honlap adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a www.ujnemzedek.com webcímen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

4.3. Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására az Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. Szolgáltató előzetesen, a honlapon, továbbá www.ujnemzedek.com honlapon elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Szabályzat módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Szabályzat elérhetőségét, a felhasználót megillető azonnali hatályú felmondás (leiratkozás) feltételeiről szóló tájékoztatást.

4.4. Az ujnemzedek.hu szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Szolgáltató egyedi esetben közvetlenül, az érintettek jelentős körét érintő adatkezelési művelet elvégzése esetén a www.ujnemzedek.com oldalon tájékoztatja az érintetteket.

5.1.        A weboldal felhasználóinak adatai:

5.1.1.     Az adatkezelés célja: A honlap szolgáltatás célja a honlapon nyújtott szolgáltatások egy regisztrációval történő igénybe vétele lehetőségének biztosítása. A honlap látogatása során az Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a felhasználói adatokat.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá, hogy az Szolgáltató közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

5.1.2.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

5.1.3.     A kezelt adatok köre:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím, az elért tartalom címe, név; felhasználónév; e-mail cím; jelszó;

Önkéntes nyilatkozatként: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, álláskereső státusz, lakcíme szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben található, marginalizálódott közösség tagja, legmagasabb iskolai végzettség

Reklám vagy közvetlen üzletszerzési célból önkéntesen megadható adatok köre: cím; nem; telefonszám; legmagasabb iskolai végzettség; családi állapot; Ookostelefon operációs rendszerének típusa;

5.1.4.     Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

5.1.5.     Az Adatkezelő cookie-t használ.

5.2. Honlap statisztika:

5.2.1.     Az adatkezelés célja: a felhasználói szokások elemzése.

5.2.2.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett külön hozzájárulása.

5.2.3.     A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme, amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás, e-mail cím, jelszó, irányítószám, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, lakóhely megyéje, családi állapot, háztartás mérete, háztartás jövedelme, lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja és IP címe, kilépések időpontja.

5.2.4.     Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés célját az Adatkezelő megszűntnek tekinti és a felhasználó személyes adatait törli, amennyiben az érintett felhasználó a honlapot az utolsó látogatását követő 12 hónapig nem látogatja; illetőleg ha a felhasználó a regisztrációs kérelmét 30 napig nem élesíti.

5.2.5. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66806/2013

5.3.        Aktív, inaktív felhasználói státusz:

Szolgáltató a felhasználó személyes adatait inaktív státuszba helyezi, amennyiben az érintett felhasználó az utolsó látogatását követő 12 hónapig a honlapot nem látogatja. Az inaktív státuszban Szolgáltató tárolja az adatokat, egyéb adatkezelési műveletet az adatokon nem végez. Az inaktív státuszból felhasználó a jelen pont szerinti bármelyik honlap meglátogatásával automatikusan aktív státuszba kerül, és személyes adatait Adatkezelő a továbbiakban a jelen szabályzatban és az Infotv.-ben meghatározottak szerint kezeli.

5.4.        Ügyfélszolgálat:

Az ügyfélszolgálati feladatokat az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyfélszolgálata (elérhetőség: +36/30/9970333) látja el.

5.5.        A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

Név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 32.

Cégjegyzékszám: 01-09-192608

Cégbejegyzés: Veszprémi Törvényszék mint Cégbíróság

Telefon: +36/30/9970333, E-mail: szerkesztoseg@unp.hu

5.6.        Jogorvoslat:

5.6.1.     Amennyiben az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: szerkesztoseg@unp.hu

5.6.2.     Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://www.naih.hu

 

VI. Záró nyilatkozatok

 6.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett bármely tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.

 6.2 A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Szolgáltató elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

 6.3 A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.